Reading & Writing Power – The power of education

Under en heldag, den 3 mars, hade vi förmånen att få lyssna till Adrienne Gear, en kraftfull föreläsare som talade på temat språk- läs- och skriv-undervisning. Adrienne arbetar som lärare, lärarutbildare och författare i Kanada och har bland annat skrivit de didaktiska böckerna Reading Power och Writing Power. Den första är redan översatt till svenska och den andra är på väg.

Adrienne lyckades gestalta det jag tänker är undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när den utvecklas som allra bäst. Hon använde sig av framför allt en läsforskares teorier, David Pearsson, och översatte dessa till praktiska undervisningsmoment i klassrummet. Dessa praktiska undervisningsmoment har hon utvecklat utifrån Pearsons forskning och därefter prövat, omprövat och utvecklat och med detta skapat en enormt rik erfarenhet och kunskap. Denna kunskap har hon därefter skrivit ner till oss andra lärare för att inspirera oss och låta oss pröva.

Jag vill lyfta fram några citat och några metaforer som hon använde under föreläsningen. Det är omöjligt att återge föreläsningen i någon helhet utan blir ni intresserade rekommenderar jag att ni lånar och läser Adriennes böcker. Det finns också några föreläsningar som ligger ute på Youtube som man kan lyssna på. Citaten jag har valt är kopplade till elev- och kunskapssyn mer än till någon särskild aktivitet eller något moment som utövas i klassrummet. Metaforerna är hämtade direkt från undervisningen som hon berättade om.

I don´t know how you can teach if you don’t know what they know

Citatet kopplar jag till kärnan i det som är formativ bedömning använd i undervisning. Om jag som lärare inte tar reda på vad eleverna redan kan vet jag ju inte heller hur jag ska lägga upp min undervisning. Vi behöver därför kartlägga, testa eller bedöma elevernas kunskaper, inte enbart för att berätta för eleverna vad de kan och vad som är nästa steg i deras lärande, utan precis som Adrienne beskriver för att veta hur och vad vi ska undervisa om.

I vår kultur, i den svenska skolan, är min erfarenhet att vi oftast tänker att vi först måste undervisa och därefter mäta vad eleverna har lärt sig och därför får ansatsen av att testa eleverna innan de har fått undervisning en hel del kritik. Några menar till och med att det är orätt att testa eller pröva elevernas kunskap innan de har fått en chans att lära sig. Andra menar att vi testar för mycket och att det handlar om att vi är influerande av det som kallas New Public Management. Kartläggning av elevers kunskaper och resultat kan helt enkelt användas på olika sätt, en del gynnande och utvecklande för undervisningen och andra sätt inte. Adrienne beskriver nyttan med kartläggning av elevers kunskap när den används för att planera undervisningen.

Jag håller helt med och instämmer i Adriennes citat och förstår att undervisningen blir långt mycket bättre när man som lärare kan utgå från elevernas kunskapsläge när man lägger upp sin undervisning. Tankevändan är att se det som att det är undervisningen vi kartlägger och att vi använder elevresultat till att analysera vad undervisningen hittills lett till och med hjälp av detta tänka kring hur den behöver utvecklas.

Adrienne pratar under hela dagen om just undervisning. Det är uppenbart att hon brinner för undervisning. Det får mig att tänka på professionalitet och yrkesstolthet. Hon utstrålar styrka, engagemang, kunskap och vilja till god undervisning under hela föreläsningen och rör sig mellan att levandegöra hur hon tänker kring elevers reaktioner och hur hon på olika sätt möter dessa i undervisningen. Hon klurar hela tiden på hur hon ska göra det tydligt för elever, vad de tränar på och vad de utvecklar. Det ska inte finnas någon tvekan hos någon elev om vad det är som ska utvecklas och läras. Hennes tankar om undervisning inkluderar en variation av elever. Man hör henne aldrig prata om särskilda svårigheter hos elever utan hela tiden istället om utmaningar i undervisningen.

Anteckningar

Hon beskriver hur hon på olika sätt omsätter en tydliggörande pedagogik. Hon ger till exempel elever bilder av hur hjärnan fungerar när vi lär. Genom att åskådliggöra detta med både bild och samtal underlättar hon för elever att förstå sin metakognitiva förmåga och ger dem knep som de har nytta av i sitt lärande.

Hon har bilder för olika sätt att läsa. Är du bokläsare eller hjärnläsare nu, frågar hon sina elever. Hon berättar för dem att när man ”bokläser” läser man orden i boken och när man ”hjärnläser” läser man orden i boken och tänker kring betydelsen av den. Med detta synliggör hon två viktiga aspekter av läsningen för eleverna, avkodningsförmågan och läsförståelsen. Hon synliggör för elever att man behöver träna och utveckla båda dessa förmågor.

Bokläser – hjärnläser

En annan bild som hon använder för att stödja eleverna metakognitivt är att hjärnan har tre olika fickor med olika innehåll, minnesfickan, faktafickan och fantasifickan. I Minnesfickan finns händelser och upplevelser man varit med om sparade, i faktafickan har man sparat fakta om olika saker och i fantasifickan hittar man sin fantasi som kan hjälpa till när man ska hitta på en egen berättelse.

Fickor med olika innehåll

If you are teaching and not learning, you are not teaching

Med de orden beskriver Adrienne undervisning och lärande och hur dessa båda påverkar varandra. Om du ska undervisa behöver du lära något om vad elever kan och hur elever lär. Om du tror att du redan vet detta kommer du att ha svårare att nå fram till elever. Adrienne ger också exempel från sin egen tid som ny lärare när hon satte igång elever i att läsa och svara på innehållsfrågor och trodde att detta var undervisning i läsförståelse. Hon kom på eller lärde sig att detta arbete inte var så utvecklande för elevernas lärande utan betydde mest för att hon som lärare skulle återhämta sig i ett intensivt arbete. Idag betraktar hon inte detta som undervisning utan menar att det mer har karaktären av ett görande. Hon betonar att hon som lärare inte hela tiden, varje minut undervisar aktivt, utan hon iscensätter också elever som aktiva lärpartners till varandra. Elever måste få tänka och prata för att utveckla språket och det gör de i hennes klassrum i stor utsträckning. Innan eleverna skriver en text planeras den noggrant med visuella stödstrukturer och därefter pratar eleverna igenom texten med minst två klasskamrater innan texten slutligen skrivs.

Fill your brain with Reading Power!
Your reader is the most important part of your writing!

Adrienne har byggt upp sin undervisning utifrån vad Pearson har visat i sin forskning om läsförståelse, därefter har hon tillägnat sig stor kunskap och erfarenhet genom att undervisa, reflektera över sitt resultat, pratat med kollegor, skrivit ner sina erfarenheter, säkert prövat och omprövat och nu har hon gett ut flera böcker om sin undervisning.

Reading Power!

Vi som lyssnar och lär, vad ska vi göra för att fortsätta hennes viktiga arbete? Hur kan vi bygga vidare och skapa beprövade erfarenheter i vårt sammanhang? Det skulle vara spännande om vi kunde göra något tillsammans. Ge mig gärna dina reflektioner här i bloggens kommentarsfält eller till mig på e-post så kan vi prata vidare om det som är så intressant med vårt jobb. Hur kan vi bidra till att fler elever får känna glädjen och lusten med att läsa och skriva!

Eva Pennegård, specialpedagog och lektor i Ängelholms kommun.

Referenser
Pearson, P. D. (1991). Developing expertise in reading comprehension: what should be taught?: how should it be taught?. Center for the Study of Reading Technical Report; no. 512.

Gear, A. (2019). Reading Power. Aktivera elevernas tänkande när de läser. Stockholm. Natur & Kultur.

Inlägget först publicerat på Englar bloggar 200308

Insats på vetenskaplig grund!

Vill du vara med och skapa en insatsbank för att hjälpa elever att utvecklas? På den skola som jag arbetar på brukar vi i elevhälsoteamet ofta diskutera och uttrycka viljan till att alla elever ska med.

Utbildning på RIKT Ängelholm.

En mycket betydelsefull del av utbildningen, som verkligen bidrar till elevers möjlighet till deltagande och utveckling är själva läsförmågan. De flesta skolor i Sverige har säkert samma tankar kring detta men brottas med hur man ska kunna få alla elever att erövra den förmågan. Frågor som är mycket aktuella kring detta är hur vi följer upp skolans resultat och ett nytt bedömningsstöd är utvecklat för att möta behovet av att veta om det vi gör i skolan leder till en god läsförmåga. En annan minst lika viktig fråga är den om vi vet vad vi ska göra för att stötta de elever, som vi upptäcker med hjälp av bedömningsstödet, inte utvecklas tillräckligt väl. Ytterligare en utmanande fråga är om vi lyckas hitta de eleverna med bedömningsstödet. Min uppfattning är att vi behöver komplettera med standardiserade tester på avkodningsförmåga.

Idag har jag tillsammans med kommunens speciallärare och specialpedagoger haft förmånen att lära oss mer om en insats som möter dessa behov och som är utvecklad på vetenskaplig grund. En metod med evidens!

Efter resultatdialoger i kommunens gemensamma arbete med Digilys har vi identifierat behovet av vetenskapliga insatser för elever som inte lär sig läsa med flyt. I RIKT:s regi arrangerades därför denna utbildningsdag för kommunens speciallärare och specialpedagoger inom Digilysarbetet.

Vi har lyssnat till Maj-Gun Johansson, disputerad vid Umeå Universitet 2010, och vi har fått prova en evidensbaserad metod med datoriserade ”Flash-cards” som hjälper elever att utveckla automatiserad läsning.

Maj-Gun Johansson

Metoden bygger på flera andra forskares tidigare arbete (Høien & Lundberg, 1989, 2013, Ziegler & Goswami, 2005, Wentink, 1997, Van der Bosch, 1995) men Maj-Gun har också själv forskat på det egna utvecklade MG-programmet och resultatet var verkligen gott (Johansson, 2010). Hon har genomfört en studie som ett experiment med kontrollgrupp med en kvantitativ metod och resultatet visade en utveckling av elevernas avkodningsförmåga som med ett forskarspråk kan uttryckas med Cohens´effekt över 0.8 vilket betyder att det är en stor effekt som är mycket högre än vanlig lästräning.

Träningen är ingen universallösning utan en metod som rätt genomförd hjälper många. Maj-Gun betonar klokt att träningen måste utvärderas och om eleven inte utvecklas med träningen ska man undersöka andra möjligheter. Hennes forskning visar dock att många elever lyckas utveckla sin läsförmåga med metoden.

Metoden är enkel att genomföra och består av övningar i ett datorprogram. Programmet ställer in sig efter hur eleven lyckas och ökar eller sänker kraven i förhållande till vad eleven presterar. Träningen bör ske helst dagligen i 20 minuter i en tremånadersperiod. Men även två gånger i veckan gör skillnad. Dock inte lika stor skillnad. Träningen går ut på att eleven övar upp en ortografisk läsning där helheter av ordet blir automatiserade minnen och eleven kommer bort från en omständlig ljudningsprocedur. När läsningen är automatiserad frigörs utrymme i hjärnans frontala för att tolka språk och därmed öka läsförståelsen. Avkodningen har starka samband med en god läsförståelse även gällande högstadieelever berättade Maj-Gun. Näst efter avkodning kommer ordförståelse.

MG-metoden är en insats på vetenskaplig grund som kan erbjudas elever som visserligen har knäckt läskoden men däremot ännu inte automatiserat läsningen. Elever bör komma bort från ljudandet av frekventa ord i åk 2 berättar Maj-Gun. Detta skulle kunna vara en markör, vilken kan upptäckas både med hjälp av ett avkodningstest eller med hjälp av bedömningsstöd. Avgörande är att man vet vad man letar efter och vet hur man ska möta behovet av träning. Utvecklas inte eleven med erbjuden metod kan man efter utvärdering förstå att det inte var rätt metod för denne elev. Allt måste som vanligt noggrant utvärderas.

Håller du med om att det vore bra med en insatsgaranti? Om eleven inte klarar att bli flytande läsare med hjälp av den vanliga undervisningen bör eleven erbjudas en annan insats och gärna så fort som möjligt för att inte misslyckanden ska uppstå!

Referenser:

Johansson, M. G. (2010). Datorträning i läsflyt och stavning: analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering (Doctoral dissertation, Umeå University, Department of Psychology).

Høien, T., Lundberg, I., & Karlsson, M. C. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. Natur och kultur.

Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological bulletin, 131(1), 3.

Van den Boshc, K, Van Bon, W.H.J. & Schreuder, R (1995) Poor readers´decoding skills: Effects of training with limited exposure duration. Reading Reserach Quarterly. 30, 110-125.

Wentink, H. (1997). From graphemes to syllables. The development of åhonological decoding skills in poor and normal readers. (Doctoral thesis). Nijmegen University

Inlägget först publicerat på Englar bloggar 171216