Se din undervisning genom elevernas ögon

Den 13 augusti var det Utbildningsforum i Ängelholm och jag hade förmånen att få berätta om min forskning för intresserade kollegor i kommunen. Här kommer en populärvetenskaplig text om min studie.

Läraren får idag stor uppmärksamhet i både forskning och media som en betydelsefull och rentav avgörande faktor för elevers lärande. Men vad som kännetecknar en skicklig lärares handlingar i undervisningen framkommer inte lika tydligt i rapporteringen.

Vad kan en lärare som ingen annan kan?

Alla som läser detta har troligen egen erfarenhet av att ha gått i skola och många också av att undervisa. Ett erkänt sätt att beskriva ämneslärares särskilda kunskap om undervisning är begreppet PCK, pedagocical content knowledge. I teorin om PCK beskrivs att ämneslärare har två stora kunskaps-komponenter i sin kunskapsbas, ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. När det två gifter sig blir summan större än 1+1 och den speciella kunskap som ämnesläraren har när det gäller undervisning, den så kallade ämnesdidaktiken träder fram. I texten nedan använder jag begreppet lärare även om det underförstått är ämneslärare, alltså lärare som undervisar i ett specifikt ämne som avses.

Från 1980-talet då begreppet PCK definierades och fram till idag har begreppet utvecklats och förändrats. 2015 gjordes ett försökt att ta fram en bild av vad som då var konsensus bland PCK-forskare i världen gällande begreppet. I den bilden har PCK satts in i ett större sammanhang där man beskriver att lärarens PCK skapas och utvecklas kontinuerligt i en ständigt pågående process. En process som också beskriver att erfarenheter av undervisning bidrar till lärarens kunskapsutveckling samt att även elevens roll och utveckling påverkar lärarens utveckling av PCK. Pilarna i figur 2 illustrerar hur de olika komponenterna samspelar och bidrar till processen.
I min forskning har jag undersökt hur lärare och elever reflekterar över de handlingar som de anser gynnar elevers lärande. Jag har också undersökt hur lärare reflekterar över elevers tankar om undervisningen.

Figur 2 Konsensusmodellen beskriver den konsensus som råder gällande PCK och i vilken process den utvecklas.

Hur kan man få syn på vad en lärare gör?

För att undersöka lärarens handlingar och hur elever och lärare tänker kring detta har metoden videoklubb nyttjats. I en videoklubb använder lärare och elever film från under-visning som underlag för reflekterande samtal. Man träffas i grupp och ser på filmen med en gemensam frågeställning. I gruppen kan man när som helst stanna filmen och sätta ord på det man ser och vill belysa.

Frågeställningen i denna studies video-klubbar har varit:

Vad gör läraren som du tycker gynnar elevers lärande?

I studien ingick tre lärare och tre klasser på högstadiet vid tre olika skolor i en småstad i Skåne. Både lärare och elever deltog frivilligt i studien. Lärarna som var behöriga i både i NO och matematik bestämde sig för att det var undervisning i fysik som skulle filmas och användas som underlag för reflektionerna. Underlaget för videoklubbarna var tre filmade lektioner i fysik i åk 7 och 8. Med hjälp av de tre filmerna fick de tre lärarna och elever från de tre klasserna sätta ord på de handlingar de menade bidrar till elevers lärande.  Lärarna fick därefter ta del av elevernas reflektioner genom att läsa deras nedskrivna samtal. Videoklubbarna och intervjuer med lärarna ligger till grund för resultatet.

Vad lyfter lärare och elever fram?

Lärarna menar att de har nytta av att reflektera över sin undervisning gärna i dialog med kollegor och ser att det gynnar deras utveckling.  Lärarna lyfter också värdet av att se sig själv på film och menar att de får ett utifrånperspektiv som när det bearbetas med kollegor är värdefullt för en fördjupad förståelse för undervisningen. Men de säger också att de som kollegor är färgade av sina förgivettagande om vad som är bra handlingar i undervisningen. Som lärare letar de i filmen efter sådant som de redan ”vet” är bra. Exempelvis berättar lärarna att forskningen säger att formativ bedömning är bra, då söker man efter det när man letar efter gynnande handlingar i filmen och sätter ord på dessa. Detta innebär att lärarnas förkunskaper och erfarenheter kan ställa sig i vägen för andra perspektiv.

”På något sätt så glider vi ju in i saker som vi redan vet är bra. Fattar du
lite vad jag menar. Vi vet att det är bra att förstärka, vi vet att det är bra med begrepp.” (citat från lärare)

Därför menar lärarna att elevernas perspektiv är värdefullt och till viss del nytt. De har inte tidigare lyssnat på elever när de reflekterar över lärarens handlingar i undervisningen och hur dessa gynnar elevers lärande. Lärarna menar att elever ser undervisningen mer ur ett individuellt perspektiv och beskriver på vilket sätt olika handlingar uppfattas av dem. De har djupare tankar om vad läraren gör och varför, än vad lärarna har förväntat sig. I sina reflektioner är de intresserade av undervisningen och har tankar som lärarna gärna lyssnar till och tar till sig av. Det är inte så att alla elever beskriver handlingar och hur de gynnar elever helt samstämmigt. Att höra elevers uppfattningar menar lärarna höjer lärarnas kunskap om elever och om hur elever uppfattar undervisningen.

”Elever är en guldgruva att ösa ur om man vill utvecklas professionellt”
(citat från lärare)

Undervisning och lärande – två sidor av samma mynt!

Arbetssättet med videoklubbar kan komma att gynna elevers inflytande över undervisningen och bidra till att kunskapen om förhållandet mellan undervisning och lärande fördjupas. Detta i sin tur leder till att lärare lär om hur elever förstår undervisningen och även till att elever blir medvetna om och lär om lärares undervisning. För att kunna undervisa behöver du veta något om hur elever lär. Likaså behöver du för att kunna lära, förstå något om hur undervisning fungerar.

Vad har jag för nytta av detta?

Vill du utveckla din undervisning som lärare är elever en källa till utveckling. Eleverna kan sätta ord på hur de uppfattar undervisningen. När läraren tar del av elevers reflektioner, lär läraren sig något om hur undervisningen uppfattas och kan justera den samtidigt som eleverna tränar sig att se på undervisningen utifrån och kan på det sättet utveckla sin förståelse för undervisningen och få lättare att tillgodogöra sig den.

“Jag tycker att det är bra när man gör sånt här. Det tycker jag nästan att
man borde göra i alla ämnen. För då får ju lärarna faktiskt reda på vad
som är bra och vad som är dåligt med deras undervisning. Precis som vi
får reda på vad vi gör bra och dåligt så behöver egentligen lärare också få det.” (citat från elev)

Studiens resultat visar att elever kan vara en källa till professionell utveckling för lärare! Ett sätt kan vara att fråga elever hur de upplever någon handling i en lektion. Kanske kan de få skriva en minut om detta till läraren.

Lyssna mer till elever och jag lovar att du lär!

Eva Pennegård
Specialpedagog i Ängelholms kommun och
licentiand vid Lunds Universitet

Referenser om du är intresserad!
PCK
– Shulman, 1986
Videoklubb – van Es & Sherin, 2010
Konsensusmodellen – Gess-Newsome, 2015

Inlägget först publicerat på Englar bloggar 210918

Hur pluggar tonårshjärnan?

I tisdags arrangerade vi på Strövelstorps skola en kompetensutvecklingsdag med temat Tonårshjärnan. Speciallärare och specialpedagoger från flera kommuner var inbjudna. Som gäst och utbildare hade vi Malin Gutestam, lärare i idrott och hälsa med en magisterexamen i Neuroscience in Leadership. Vill du läsa mer om Malin hittar du hennes hemsida här.

Malin Gutestam

Malin har lyckats koppla väsentlig forskning till sin praktik där hon utvecklat och prövat en metod för att hjälpa tonåringar förstå hur hjärnan fungerar, vad hjärnan behöver och hur de kan hjälpa sig själva både att studera och att må bättre. Hon har själv prövat sin metod på ett systematiskt och vetenskapligt sätt vilket gör hennes arbete trovärdigt och mycket intressant.

Malin berättade under dagen om intressant forskning där fler resultat pekar på hur vårt sätt att uppfatta verkligheten påverkar kroppens svar.

Excercise and Placebo

Ett exempel handlade om hur städare på ett hotell uppfattade sina arbetsuppgifter. Man gav två grupper städare olika slags information om arbetsuppgifter. En grupp fick veta hur många kalorier man bränner av att dammsuga, gå i trappor, bädda sängar. Detta jämfördes med träning och slutsatsen var att ett arbetspass är likvärdigt med flera träningspass i gymmet. Den andra gruppen fick mer allmän information om arbetsuppgifterna. När man gjorde uppföljning på vikt, blodfetter mm visade det sig att den grupp som fått info om att arbetsuppgifterna kunde räknas som träning hade fått bättre kondis och gått ner i vikt medan den andra gruppen var oförändrad (Langer & Crum, 2007).

Unga hjärnor

Malins egen studie kallar hon för Unga Hjärnor. Upplägget har hon hämtat från ett projekt som heter Healthy Mindplatter vilket utvecklats av Dan J. Siegel och David Rock i USA.

Ramverket kan liknas vid en tallriksmodell där sju olika aspekter behöver tas med i beaktande för att hjärnan ska fungera optimalt. De sju aspekterna kommer nedan i punktform och med en kommentar som fastnade i mitt minne när jag nu tänker tillbaka på föreläsningen.

 • Fokusera – hjärnan kan inte och ska inte multitaska
 • Sov – sömnen ger återhämtning
 • Rör dig – sitt inte mer än i 30 minuter i taget
 • Pausa – pauser kan vara att man gör något annat en mycket kort stund
 • Umgås – goda relationer behövs
 • Lek – här föds kreativitet och lust
 • Inre lugn – träna mindfulnes, enminuterspass

Malin menar, med stöd i forskning, att elever behöver ha kunskap om hur hjärnan fungerar och när de har det kan de också påverka sitt mående och sitt lärande bättre. Hennes intervention är att ge elever utbildning i hur hjärnan fungerar och hon har lagt upp ett program där hon träffar elever vid 16 tycken 30-minuterspass.

Att leva som man lär

Under hela vår utbildningsdag lever hon också som hon lär. Eftersom hjärnan behöver pauser och återhämtning med jämna mellanrum är envägskommunikationen i föreläsningen aldrig längre än 11 minuter. Hon delar av med fiffiga mikropauser som i sig hjälper våra hjärnor att komma ihåg vad hon pratat om. En riktigt bra utbildningsdag på många sätt! Jag tror att många av oss avslutade arbetsdagen med en liten plan om en liten förändring i den egna praktiken. En förändring som är möjlig att iscensätta redan nästa dag!

Vi fick goda exempel på vad en mikropaus kan vara och hur enkelt det faktiskt är att omsätta den i praktiken. Det kan vara så enkelt som att.

 • Ställ er upp en liten stund
 • Prata med grannen om
 • Sten, sax, påse
 • Andas efter modell i 40 sekunder (räkna till 7 på inandning och till 11 på utandning)
 • Hoppa 25 hopp på ett ben

Hon varnade också för att hjärnan inte är skapad för arbetsuppgifter som sträcker sig över lång tid. Hjärnan fungerar bättre vid avgränsade och tydliga uppgifter. Tonårshjärnan har inte utvecklad planeringsförmåga.

Detta får mig att tänka på de många inlämningsuppgifter som elever på högstadiet själva ska planera, organisera och genomföra och det ger mig förståelse för varför så många elever inte klarar detta så bra. En del behöver enskilt stöd av lärare, specialpedagog eller förälder för att kunna genomföra uppgifter och bli klara med dem. Varje lektion skulle i stället kunna ha ett tydligt mål och inbyggd struktur för att uppgifter ska bli kunna bli utförda av alla elever.

Mindfulness

Här finns en liten instruktionsfilm om hur man på en minut kan finna lugnet.

Eva Pennegård, specialpedagog på Strövelstorps skola och licentiand vid forskarskolan CSiS, Lunds Universitet

Inlägget är först publicerat på Englar bloggar 180308

75 % – en viktig etapp i forskarutbildningen!

Att få arbeta i en kommun som Ängelholm där begreppet skola på vetenskaplig grund tas på allvar. Det är en ynnest att få genomföra en forskarutbildning där syftet med utbildningen är att kunna arbeta vidare för att Ängelholms skolor ska vila på vetenskaplig grund!

Däremot är det hårt arbete att genomföra forskarutbildningen. Det är både utmanande, slitigt och superintressant. Min forskarutbildning genomför jag i ett mycket givande sammanhang där min specialpedagogiska kompetens får brottas och utvecklas i en helt ny kontext genom deltagande i forskarskolan CSiS (Communicate Science in School) som handlar om naturvetenskapens didaktik. Vid en första anblick kan detta förefalla vara ett malplacerat sammanhang för en specialpedagog men det är precis tvärt om. Specialpedagogisk kunskap gör stor nytta när den kan omsättas i den ordinarie undervisningen och varför inte inom naturvetenskap?

Nåväl! I mitt eget forskningsprojekt låter jag lärare och elever reflektera över lärares handlingar i undervisningen. Elever och lärare får se sin lektion på film och kommentera vilka av lärarens handlingar de upplever gynnar elevers lärande. Att som lärare få tillgång till elevernas samtal om sina undervisningshandlingar är mycket givande och till viss del uttrycker lärare förvåning över att elever vet så mycket om varför lärare gör som de gör under lektioner. Men mina forskningsresultat får vänta ett tag till.  I detta inlägg tänkte jag bara dela med mig av lite info om hur en forskarutbildning går till.

Vad som mest skiljer forskarutbildningen från ett ordinarie skolutvecklingsprojekt är bland annat själva det vetenskapliga skrivandet om projektet. Text ska produceras, granskas, kritiseras, kommenteras, förbättras, strykas, omarbetas, refereras och så småningom färdigställas i en så kallad avhandling. Man kan skriva antingen en sammanläggning av artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter eller en monografi där man presenterar sina resultat i en sammanhållen bok.

Text, text, text…

Till sin hjälp har man handledare och olika sorters seminarier. Jag träffar mina handledare, Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och Nils Ekelund, professor i växtfysiologi regelbundet och får mycket bra stöd av dem. I vår forskarskola har vi seminarier minst en gång i månaden där någon av oss lägger fram en text som diskuteras av gruppen. Seminariet är själva forskarskolans hjärta och leds av forskarskolans professorer Roger Johansson och Anders Jacobsson och docent Eva Davidsson som är forskarskolans samordnare.

Om jag skulle beskriva processen under de tre av fyra år som jag nu har studerat så minns jag det som olika etapper.

 • Etapp 1 – forskningskiss och plan skrevs
 • Etapp 2 – kurser i metod och teori som passade till projektet pluggades
 • Etapp 3 – text med syfte, forskningsdesign och litteraturbakgrund producerades
 • Etapp 4 – 25 %-seminarium med extern läsare genomfördes
 • Etapp 5 – text och idé omarbetades
 • Etapp 6 – nya kurser pluggades
 • Etapp 7 – själva forskningsplaneringen sattes i verket
 • Etapp 8 – organisering av data och analys
 • Etapp 9 – textproduktion, metod, analys, resultat producerades
 • Etapp 10– 75 %-seminarium med extern läsare och diskutant genomfördes

Igår hade jag tillsammans med fyra andra kollegor våra 75 %-seminarium och det var med skräckblandad förtjusning jag såg fram emot detta. Tänk att en mycket kompetent person från utbildningsforskningen ska läsa din text mycket noga. Den ska nagelfaras med nya kompetenta ögon. Läsarens kunskap ska tillföras genom hans kritik och förbättringsförslag. I seminariet som i vårt fall var  1 och en halv timma långt ska man efter en kort presentation av läsaren diskutera sin text inför andra deltagare som lyssnar. Förtjusningen i detta ligger i att någon bryr sig så mycket om att hjälpa till att göra ens text bättre och att det finns ett så stort intresse för något som man själv har gjort. Det är inte ofta man får så stor uppmärksamhet. Skräcken ligger mer inom det emotionella området där rädslan för att ens självförtroende inte ska hålla oroar. Tänk om man får tunghäfta och inte kan diskutera. Hur hanterar man det om allt man skrivit skulle anses dåligt och känslorna blir så jobbiga att man inte kan vara saklig… Detta är en nyttig erfarenhet för oss som arbetar inom utbildning där vi utsätter elever för olika former av bedömning mycket ofta.

Igår nådde vi då etapp 75%! Fem av oss i forskarskolan genomförde våra seminarier och det blev mycket bra! Jag tycker att jag lärde mig enormt mycket också av att delta i mina kollegors seminarier. Tyvärr kunde jag inte delta i alla seminarier eftersom vi låg parallellt med varandra. Till sist var det min tur och jag tycker att jag fick väldigt bra respons! Tack Clas Olander (docent vid Malmö Universitet) som både gjorde mig stolt över mitt arbete men också gav mig en hel det att tänka på och jobba vidare med!

Vetenskapskommunikation med doktorander i lärande (DiL)

På morgonen idag träffades ett gäng doktorander från olika fakulteter på Ängelholms järnvägsstation. Efter en kort presentationsrunda kändes det på en gång som ett härligt gäng som längtade ut för att få prata om sina erfarenheter från forskning och högre utbildning. Ett intresserat samtal kom till stånd där vi nyfiket tog reda på vad alla hade för forskningsinriktning. Därefter skildes vi åt och fick skjuts till våra olika skolor.

Själv åkte jag tillsammans med Cerina, forskare i kärnfysik till Söndrebalgs skola. Rektor Daniel tog väl hand om oss. Vid bilfärd till Hjärnarp och vid kaffestund fortsatte samtalen om våra olika erfarenheter från forskningsutbildningen. Så fick vi träffa våra olika klasser. Själv fick jag träffa en liten grupp fjärdeklassare och en stor grupp sjätteklassare. I sjätte klass var eleverna förvånade över att jag inte var läkare. De hade uppfattat doktorand som doktor, alltså läkare.

I fjärde klass när jag frågade dem hur de tänker att en forskare ser ut svarade de enhälligt, vit rock och skyddsglasögon. Detta är en fördom om forskare som är fast förankrad i vår kultur. Jag tänker på vetenskapskvinnan i årets julkalender, i och för sig underbart roligt gestaltad av Eva Rydberg, men verkligen en bekräftelse på den schablonbild som finns av en forskare. Förvirrad, lite galen, med vit rock, skyddsglasögon genomför hen experiment som brinner och ryker. Detta är långt från utbildningsforskning. Kanske blev eleverna lite besvikna över att se en vanlig lärare komma på besök.

Forskare?

Eleverna var mycket fina och lyssnade intresserat på min berättelse. Eftersom min forskning handlar om hur elever upplever att lärares handlingar kan underlätta för deras lärande passade jag också på att, med olika övningar, höra efter hur dessa elever ser på saken.

På bilden nedan genomför vi en övning som kallas för Stafetten. Eleverna tillverkar ett eget dokument i grupp. En elev i taget skriver eller ritar i dokumentet och springer sen tillbaka och nästa elev springer fram. Uppmaningen är att berätta om något som de tycker att en lärare gör som underlättar för elever att lära.

De tycker bland annat att det är viktigt att läraren kan skoja och skratta och att läraren förklarar bra och gör undervisningen rolig. Läraren ska vara vänlig och tydlig och bry sig om sina elever. Det är bra om läraren hjälper de elever som behöver det.
Syftet med vetenskapsdagen är att främja barn och elevers intellektuella stimulans och öka intresset för högre utbildning. Citat från elever om hur de tänker om forskning efter föreläsningen:

”Jag tycker att det är viktigt för man får lära sig hur man kan göra vid olika tillfällen och sånt som gör det lättare för eleverna att lära sig.”

”För man får reda på att saker som man vill veta och hur det funkar som det gör. Och man får reda på hur lärarna faktiskt är och vad de kan som är viktigt.”

”För att man ska få reda på om läkemedel och sånt. Utbildningsforskning är inte lika intressant tycker jag. Det är mer spännande med sjukdomar.”

Det har varit en givande dag. En mycket viktig del av forskningsuppdraget är att kunna kommunicera resultat och metod med det övriga samhället. Att få berätta för lärare och elever om utbildningsforskning som just rör både lärare och elever känns oerhört meningsfullt.

Det har också varit superintressant att prata med de andra doktoranderna. Jag hade gärna avslutat dagens uppdrag inom DiL med ett samtal med de andra deltagarna där vi kunde delat våra erfarenheter från dagen.

Cerina och jag avslutade dagen vid järnvägsstationen och vi kunde båda konstatera att dagen kändes mycket viktig ur ett vetenskapskommunikationsperspektiv! Reportage finns också på hd.se!

Inlägget är först publicerat på Englar bloggar 180214

Skola på vetenskaplig grund

Dublin 2017

Debatten kan stundvis bli ganska hård vid skolfrågor i Sverige och när det gäller utbildningsforskning likadant. I somras bemötte min handledare Pernilla Nilsson (professor i naturvetenskapens didaktik) Inger Enkvist (professor i Spanska) då Enkvist i stor dagstidning kritiserat den svenska utbildningsforskningen för att den till allra största del handlar om, enligt henne, annat än det som kan göra skillnad i klassrummet för elever. Nilsson bemötte detta och lyfte fram många goda exempel på praktiknära forskning som handlar just om undervisning. Det var bra gjort!

Som kommundoktorand lever man i två världar, både tillsammans med elever och lärare på sin skola men också som forskarstudent på väg att lära sig vetenskapliga metoder som ytterligare ska bidra till lärares och elevers lärande. Ett syfte med kommunfinansierad forskarutbildning är att forskarstudenten under utbildningen men framför allt efter examen ska kunna tillföra kommunen kunskap om forskningsresultat och genom att arbeta i processer för att utveckla det vetenskapliga arbetssätten i undervisningen. Denna veckan är jag på en form av omvärldsbevakning på den Internationella konferensen om Science

Education (naturvetenskaplig undervisning) ESERA i Dublin och har haft förmånen att själv presentera min forskning men också fått höra på både avslutade och pågående intressanta forskningsprojekt.

Det finns en mängd forskning, både svensk och internationell vars resultat kan berika lärandet och undervisningen i den svenska skolan. Väldigt förenklat skulle jag vilja peka på några varianter av detta.

Bibliotek Dublin

I Sverige är aktionsforskning en stark trend för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet i klassrummen. Vi håller på att skapa ett vetenskapligt förhållningssätt där vi som lärare granskar och utvecklar oss själva medan vi arbetar i klassrummen med elever.

Learning studies är ett annat vanligt vetenskapligt arbetssätt där lärare utvecklar lektioner genom planering, analys och förbättring av lektioner i några cykler. I denna form mäter man också effekter på elevers lärande och ser om man kan förbättra lektionen så att elevernas lärande blir ännu bättre.

Ännu ett sätt är att prova olika insatser/metoder, exempelvis för läsinlärning för att försöka hitta och utveckla metoder som bidrar till effektiv undervisning. I denna typ av studier mäter man elevers lärande före och efter insatsen och för att man ska kunna jämföra med andra metoder har man ofta kontrollgrupper att jämföra med.

En fjärde viktig väg, som jag ser det, är att använda sig av svensk och internationell forskning och implementera och pröva det som andra kommit fram till är effektivt för elevernas lärande. Det krävs omvärldsbevakning och systematiskt arbete för att kunna avgöra om det finns mer effektiva sätt än andra.

Några av de spännande exempel på värdefull forskning som jag haft förmånen att lyssna på här på ESERA skriver jag kort om nedan.

Marianne Ödegård från Oslo universitet berättade om goda möjligheter att använda elevernas egna redskap i undervisningen. Hon hade undersökt elevers uppfattning och lärande i en problembaserad undervisning i NO där elever hade använt snapchat för att kommunicera i problemlösning. Resultatet pekade på att elever kände sig mycket mer delaktiga och autentiska när de fick använda de redskap som de är förtrogna med. Min reflektion är att vi på många håll i svensk skola går motsatta vägen och stänger denna möjlighet och eleverna lämnar ifrån sig telefonerna under skoldagen. Vi gör det med ett gott syfte, att bringa ordning men jag undrar om det inte är ett beslut grundat i fel slutsats och att ordningen i stället har med något annat att göra som kan beskrivas inom begrepp som ledarskap i klassrummet eller auktoritetsproblem.

Språkets vikt för lärande har flera forskare lyft fram och i ett symposium “Integrating approaches to literacy in science learning: Making the sum greater than the parts”. Diskutanten Brian Hand från University of Iowa betonade talarnas gemensamma fokus på språket och nödvändigheten för lärare i NO att vara medvetna om språkets kognitiva betydelse för lärandet i NO. Kan man krama hjärnan (squeese the brain) med knepiga frågor så att eleverna verkligen måste tänka, prata och “förhandla” både med sig själva och andra, underlättar det för elever att utvecklas och lära. Mustigare multimodala arbetsuppgifter och explicit undervisning för att elever ska få struktur på sitt arbete är av vikt. Skrivandet är välgörande som meningsskapare. Vi skapar mening medan vi skriver menade de och det stämmer väl överens med egen upplevelse. Fyra studier presenterades som visade på att dessa aspekter påverkar elevers lärande i NO.

Motivation, struktur och självständighet Haydee De Loof med flera från Antwerpen hade gjort en mycket intressant studie gällande elevers motivation. “Theachers´ motivating style and engagement and motivation in STEM” heter studien. Man hade gjort systematiska observationer av elever i undervisningen och såg starka samband mellan lärares struktur på undervisning och elevers motivation. Man såg också att elever som självständigt klarade sina uppgifter var mer motiverade att arbeta. Inte så konstigt men viktig kunskap när vi lärare planerar. Struktur i klassrum och på uppgifter kan man ju verkligen påverka och likaså kan vi tänka kring arbetsuppgifter och försöka skapa uppgifter där elever inte behöver hjälp för att klara uppgiften.

Om ett intressant sätt att dra nytta av läxhjälp talade, Ugo Collard-Fortin från Universté du Québec. I studien hade de använt läxhjälp som kommunikation till lärare om vad elever har svårt för och för att vidareutveckla undervisningen för att förebygga dessa svårigheter. Det som elever frågar mycket över måste vara det som behöver utvecklas i undervisningen, och därför skedde ett samarbete mellan lärare och läxhjälpare för att utveckla undervisningen. Det låter i mina öron som ett klokt sätt att få dubbel effekt av läxhjälp! Det blir ett lärande för både lärare och elever.

Mest har jag valt att gå på de paper sessions som jag kan ha nytta av i min egen forskning. Idag ska jag gå på ett symposium som handlar om olika forskning med hjälp videofilmade lektioner. Det kommer säkert att ge mig massor! Två intressanta dagar kvar!

Inlägget först publicerat på Englar bloggar 170824

Så var det dags för den första internationella forskarkonferensen!

ESERA17 i Dublin

ESERA-konferensen arrangeras vart annat år sen 1995, varje år på nytt ställe, i år i Dublin och nästa gång 2019 kommer den att gå av stapeln i Bologna  Till konferensen kommer forskare från hela världen med Naturvetenskap i skolan som intresse. Det är världens största konferens gällande Science Education.

Till en forskarkonferens ansöker man om att få tala. Man får skicka in ett paper, ett halvår i förväg, som därefter bedöms av två olika forskare. Om papret duger och passar in på konferensen bjuds man in att antingen presentera sin forskning i en föreläsning med dialog efter presentationen eller för att presentera sitt arbete med en poster. Man kan också ansöka om att bidra i ett symposium tillsammans med andra forskare.

Idag har jag för första gången presenterat mina resultat på ett språk som inte är mitt modersmål. Spännande, kittlande och väldigt bra för självförtroendet!

Att gå en forskarutbildning är lite som att ta ett körkort, att lära sig något helt nytt, ett nytt sätt att fungera på. Att vara en del av detta sammanhang är en ynnest. När man presenterar sin forskning för andra forskare har alla ett gemensamt intresse av att göra den bättre. Därför förhåller sig de som lyssnar alltid kritiska så att de kan komma med kommentarer och frågor som gör att forskaren kan förfina, förändra och förbättra sitt arbete. På det sättet blir man gemensamt intresserad och ansvarig på ett sätt även som deltagande lyssnare.

Det är också enormt intressant att som lärare och specialpedagog, intresserad av att hjälpa andra, elever och lärare att utvecklas och lära, själv få sitta i den lärandes utmanande position och på nytt få erfara hur det känns att inte kunna, att få feedback och bli bedömd av andra. Man kan säga att forskarkollegornas kritiska frågor är en form av formativ bedömning. Den är kritisk men med syfte att man ska få syn på var man är och att man kan komma längre och utveckla sin text ytterligare. Frustrationen man känner när man inte riktigt kan svara är stor, men glädjen blir desto större när man får till texten och den blir ännu tydligare och bättre.

En härlig känsla är att själv ha presenterat redan första dagen och nu kan ägna resten av veckan åt att lyssna och förhålla sig till andras arbete. Även denna position bidrar till ens eget arbete. Medan man lyssnar på andra och förhåller sig kritisk och intresserad kommer man också på olika aspekter som kan bidra till ens eget arbete. Redan har jag hunnit lyssna på flera intressanta forskare, ett exempel är Marianne Ödegård, professor i vid Oslo Universitet, som talade om hur elever som får använda snapchat för att skapa berättelser i ett undersökningsbaserat lärande känner sig mer delaktiga och autentiska. Hon menade att vi har en hel del att lära när vi lyssnar in hur elever upplever det.

Min studie handlar om att få syn på sin undervisning bland annat genom att höra hur eleverna uppfattar den. Att se sin undervisning genom elevernas ögon bidrar till att man som lärare får syn på sig själv på ett annat sätt än förut och därmed också kan förändra och förbättra den utifrån just elevernas perspektiv.

Sciences Teaching Through the Lenses of Students  är namnet på presentationen. Det är hittills preliminära resultat, men de pekar på att både lärare och elever utvecklar sitt metaperspektiv på undervisning genom att filma den, kunna titta på den i videoklubbar och reflektera tillsammans. Att få höra elever prata om sin undervisning gör att man vidgar sitt perspektiv och ens handlingar i klassrummet som är omedvetna kan bli medvetna och därmed möjliga att förändra och förbättra. Även eleverna gynnas på ett sätt eftersom deras metakognitiva förmåga troligen utvecklas när de de pratar om lärarens handlingar. När de vet mer om dessa har de troligen lättare att tillgodogöra sig den.

Inlägget är först publicerat på Englar bloggar 170822