Lära tillsammans!

Håller precis på att fördjupa mig i sociokulturell teori och läser ”Vygotsky and Research” av Harry Daniels. Det är en mycket bra bok där Daniels skriver fram olika tolkningar och vidareutvecklingar av Vygotskys teorier om hur lärande och utveckling sker i det sammanhang vi lever och verkar. Med denna boks innehåll surrande i bakhuvudet fungerar jag nu i flera världar och tänker utifrån alla de perspektiv och världar jag lever i, forskarstuderande, specialpedagog i grundskolan, farmor till två små fina barnbarn och mamma till unga vuxna som för inte allt för länge sen klev över från studentlivet till yrkesverksamma. Det är så tydligt att lärande och utveckling pågår överallt i dessa gemenskaper.

I skolans värld, vilken är den jag främst tänker skriva om här, sker lärande både hos lärare och elever och jag vill berätta om ett exempel där jag själv tillsammans med en kollega tyckte att vi fann ett bra arbetssätt som ledde till både lärande för oss men också tillinflytande och delaktighet för våra elever.

Eva och Eva!

Eva som är min kollega och lärare i slöjd och jag som också heter Eva och är specialpedagog skulle göra ett projekt tillsammans där vi skulle lära oss lite om metoden aktionslärande och vi ville gärna göra något tillsammans. Vi är båda nyfikna och intresserade av våra respektive yrken och gillar det där med att förnya och förbättra arbetssätt för att skapa mervärde för våra elever.

Vi hade olika utvecklingsidéer och tänkte att vi skulle kunna samproducera nya erfarenheter i en gemensam aktion. Eva ville undersöka om hon bättre kunde få eleverna att greppa slöjdämnets innehåll genom att hjälpa eleverna reflektera över sin lärprocess med hjälp av strukturerade frågor till en loggbok. Själv funderade jag över om man inte i ämnet slöjd skulle kunna bidra till elevernas metakognitiva utveckling genom att med det konkreta hantverket hjälpa eleverna att få syn på sitt lärande genom reflekterande samtal.

Vi bestämde oss för att göra just detta och startade vår aktion som innebar att eleverna fick en loggboksförlaga vilken de använde för att få syn på slöjdämnet och sitt lärande och vi hade reflekterande samtal utifrån dessa frågor och elevernas arbeten.

Vi fann att både eleverna och vi hade nytta av arbetet. Vi fick syn på elevernas tankar och påverkades därför av dessa och förändrade och förbättrade våra insatser utifrån dessa erfarenheter.

Utifrån Harry Daniels bok om Vygotskys teorier om forskning prövar jag nu mina nya tankar genom att försöka sätta ord på vad det är vi har gjort utifrån detta perspektiv. Då skulle man kunna se det som att elever och lärare med hjälp av de artefakter som vi har använt (loggboksförlagor, reflekterande samtal) har utvecklat ny kunskap i samspel med varandra. Lärandet har skett mellan oss och inte enbart inom oss. Vi formar och blir formade i en ömsesidig påverkan.

Arbetet blev så lyckat att vi gärna ville dela med oss av våra erfarenheter genom att skriva en utvecklingsartikel för Skolporten. Där kan du läsa hela rapporten.

Vill du bara ha en liten glimt kan du titta på en filmsnutt där vi berättar lite.https://www.youtube.com/watch?v=ceMP41Y1Fhw

Blogginlägget är först publicerat på Englar bloggar 160510

Metakognitiv förmåga

Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande.

Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete. Han skriver bland annat att metakognitiv förmåga är utvecklingsbar och kan stödjas och utvecklas i förskola och skola genom lärarens mediering inom ramen för det pedagogiska arbetet.

Detta är något som är väl känt i skolans olika pedagogiska professioner men goda exempel på hur man kan arbeta med detta är inte så vanligt förekommande. Därför vill jag gärna dela med mig av ett aktionsforskningsarbete som jag som specialpedagog gjort tillsammans med en slöjdlärarkollega.

slojd

Vi beskriver hur man i ämnet slöjd kan träna den metakognitiva förmågan hos alla elever, inte enbart träning för de elever som har särskilda behov. Det är viktigt att hitta arbetssätt som går att genomföra i en inkluderande miljö där alla elever kan utveckla sina förmågor tillsammans. Vi arbetade med loggbok för att synliggöra lärandet och med reflekterande samtal i grupp för att synliggöra elevernas tankar om sitt lärande i slöjd. Att reflektera över sitt lärande i ett ämne som slöjd har varit fantastiskt. Att eleverna har konkreta handlingar och arbeten att reflektera över gör att det blir mindre abstrakt. Vi som lärare fick på köpet ta del av elevers tankar om vår undervisning och kunde förändra den efter hand. Det blev ett arbetssätt som på det viset också ledde till ett ökat elevinflytande.